Ocijeni igru


Love is in the air
Koristite mi�a i tipkovnicu za igranje ove igre.

Za ovu igricu potreban je flash plug-in. Ako se igrica pokrenula, ne brini - to zna�i da je se na tvom ra�unalu ve� nalazi sav potrban software. U protivnom flash player mo�e� preuzeti ovdje:
flash plaYER
love ljubav
SLIJEDE�A IGRICA SLAGALICE >>
INFO: wiki: Ljubav mo�e opisivati sna�an osje�aj kao zadovoljavanje osnovnih emocionalnih potreba, pru�a najintenzivniji osje�aj bliskosti. U govoru obi�no ozna�ava me�uljudsku ljubav, no ona mo�e ozna�avati ljubav prema dr�avi, cilju, sportu itd. Me�uljudska ljubav je odnos izme�u dvije osobe ve�i od same naklonosti jedne prema drugoj, te je usko vezana s me�uljudskim odnosima (ljubav izme�u �lanova obitelji, prijatelja.). Neuzvra�ena ljubav se odnosi na one osje�aje ljubavi koji nisu uzvra�eni.
Klasi�na podjela ljubavi 1. philia - prijateljska ljubav, ljubav koja drugome �eli dobro, ljubav kojom drugome �elimo pomo�i, temelj je svakog zajedni�tva 2. eros - ljubav koja je obilje�ena �e�njom za onim �to se ljubi. To je ljubav usmjerena prema osjetilnome svijetu (vid, dodir, okus.). Eros je i ljubav prema samoj ideji ljepote - ro�enje du�e u ljepoti i dobroti. 3. agape - ideal ljubavi, uklju�uje milosrdnost, zauzimanje i brigu za bli�nje. Krajnji smisao te ljubavi je potpuno se posvetiti dobru drugih po cijenu vlastitoga �ivota. Ova vrsta ljubavi nadilazi prijateljsku i eroti�nu ljubav. Dijeli se na: 1. ljubav prema Bogu - amor Dei 2. ljubav prema bli�njemu - caritas 3. Bo�ja ljubav prema ljudima - Deus est caritas Ljubav je temeljni na�in uspostave istinski ljudske zajednice. Sv. Augustin je rekao: "Ljubi i �ini �to ho�e�". Prava ljubav nije samo odnos prema nekoj osobi, nego stav, orijentacija na�ega karaktera.