Ocijeni igru


Opis: PUZZLE!
Kontrole: Koristite mi�a za igranje ove igre.

Za ovu igricu potreban je flash plug-in. Ako se igrica pokrenula, ne brini - to zna�i da je se na tvom ra�unalu ve� nalazi sav potrban software. U protivnom flash player mo�e� preuzeti ovdje:
flash plaYER
simba
SLIJEDE�A IGRICA SLAGALICE >>
INFO: wikipedia: Lavovi u religiji i mitologiji [uredi] Sfinga u Gizi Jo� su ljudi u mla�em paleoliti�kom dobu prije vi�e od 30.000 godina. Me�u upe�atljive primjerke umjetnosti iz tog doba spada jedna gotovo 30 cm visoka figurica �ene s lavljom glavom izra�ena od mamutove bjelokosti koja je na�ena u jednoj �pili u Baden-W�rtembergu. Mo�da je predstavljala odre�eno bo�anstvo. Lav je u mnogim kulturama zauzeo polo�aj "kralja �ivotinja". Smatra se, da je takav polo�aj dobio temeljem jedne ranokr��anske knjige o �ivotinjskoj simbolici i odigrao veliku ulogu na zapadnja�ku kulturu.O�ita je fascinacija koju lav ima na ljude ako se pogledaju grbovi na kojima se pojavljuje. Tako se lav nalazi, primjerice, na grbovima Hessena, Z�richa, Akvitanije, Crne Gore, kao i mnogim drugim. Europljani su ga poznavali jer je nekada �ivio uz obale Sredozemlja. U jednoj Ezopovoj basni pobjegli rob sre�e lava koji je imao trn u �api. Rob se sa�alio na lava, i izvadio mu trn. Kad su ga kasnije uhvatili i za kaznu odredili da ga bace lavovima za hranu. Lav ga je prepoznao i odbio ga je pojesti. U nizu anti�kih kultura lav igra veliku ulogu. U Egiptu su faraone prikazivali kao sfinge, kao lavove s ljudskom glavom. Najpoznatiji takav prikaz je Velika sfinga u Gizi. Na sjevernom nebu postoje �ak dva zvije��a s nazivom: Lav i Mali lav. Dokaz da lav i danas u�iva glas mo�ne i sna�ne �ivotinje je da su afganistanskog ratnog vo�u Ahmad �ah Masuda njegovi prista�e zvali "Lav iz Pand�ira".